Etilhexil metoxicinamato                   

 Camelia sinensis               

 Dióxido de titanio